fbpx

Testiranje vidne oštrine

U specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji UNA možete obaviti testiranje vidne oštrine sa propisivanje naočara.

Oštrina vida je sposobnost oka da razlikuje fine detalje i da jasno vidi dve odvojene tačke. Kvantitavno se određuje merenjem sposobnosti oka da uoči sliku u fokusu na određenoj udaljenosti. Vidna oštrina najčešće se određuje Snellenovim optotipom, prvo na desnom, potom na levom oku.

Postoji mnogo faktora koji utiču na rezultat koji se dobijajaju nakon merenja oštrine vida pacijenta (uslova pod kojim se koristi određeni test za oštrinu vida, motivisanost, inteligencija, starosti pacijenta itd). Jedan od najznačajnijih faktora je dijametar zenice, koji opet zavisi od iluminacije retine, što je direktno povezano sa uslovima pod kojima se izvodi test.